Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α΄ φάσης αξιολόγησης για εισαγωγή στο ΠΜΣ 2015-16

Αγαπητοί υποψήφιοι,

θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών". 

Στο συνημμένο έγγραφο, θα δείτε τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ καθώς επίσης και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων Αγγλικής Γλώσσας και των προφορικών συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 15/5 έως το Σάββατο 16/5/2015.  

Για τη διαμόρφωση του προγράμματος, όπως θα δείτε, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πολλοί από εσάς θα μετακινηθείτε από διαφορετικά μέρη για να παρευρεθείτε στις συνεντεύξεις ή/και τις εξετάσεις στη Ρόδο. Επιπλέον, προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε, στο βαθμό του δυνατού, ορισμένα αιτήματά σας για πραγματοποίηση των συνεντεύξεων συγκεκριμένες ημέρες ή/και ώρες.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίζουμε ότι η προσέλευσή σας στη συνέντευξη ή/και την εξέταση Αγγλικής Γλώσσας (για τους υπόχρεους) είναι υποχρεωτική και ότι προκειμένου να προσμετρηθούν στη βαθμολογία σας τα προσόντα που επικαλείσθε στην αίτησή σας θα πρέπει να προσκομίσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τα απαραίτητα δικαιολογητικά που έχετε παραλείψει (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το Παράρτημα της Πρόσκλησης), όπως φαίνεται και στον πίνακα των αποτελεσμάτων.

Τέλος, παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε την προσέλευσή σας στη συνέντευξη ή/και τις εξετάσεις στέλνοντας μήνυμα στο rhodes_pms_nt@aegean.gr έως την Τρίτη 12/5/2015.

Όποιος υποψήφιος έχει σημαντικό λόγο να κάνει αλλαγή στην ώρα της συνέντευξής του, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, να επικοινωνήσει έγκαιρα με τη Γραμματεία του ΠΜΣ ώστε να διερευνηθεί αυτή η δυνατότητα.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής, Σοφός Αλιβίζος

Αποτελέσματα Α΄ φάσης αξιολόγησης

 

Facebook
Scroll to Top