Ανακοίνωση για χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από ΠΜΣ

Σε συνέχεια των ερωτημάτων σχετικά με την Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί σχετικά από την Εγκύκλιο 13557/Ζ1 της 01.11.2022 (ΑΔΑ  6ΧΨΖ46ΜΤΛΗ-ΤΧΔ) η οποία είναι δημόσια διαθέσιμη, όπου και προσδιορίζεται απο το άρθρο Α, παράγραφος 11 ότι τα ΠΜΣ τα οποία υφίσταντο πριν από τον ν. 4957/2022 και παρείχαν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια συνεχίζουν να παρέχουν τουλάχιστον έως και την ολοκλήρωση των σπουδών των νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών του έτους 2024-2025.

Από τη γραμματεία του ΠΜΣ

 

 

Facebook
Scroll to Top