Επαγγελματικές Προοπτικές

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών” απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή την επαγγελματική κατάρτιση και επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Master in Education, 90 ECTS) και πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 – ΦΕΚ A΄ 102/02.06.2018)

Facebook
Scroll to Top