Προθεσμίες και Δικαιολογητικά

Υποβολή Υποψηφιότητας

Αιτήσεις στο ΠΜΣ υποβάλλονται στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται κάθε έτος από την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται κάθε φορά από την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ. (Οι κάτοχοι πτυχίων/διπλωμάτων από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκομίσει φωτοτυπία του πτυχίου-διπλώματος του ή βεβαίωσης περάτωσης των σπουδών του κατά την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ., εφόσον επιλεγεί (βλ. στο Παράρτημα της Πρόσκλησης)

 1. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να αναγράφεται και ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

 1. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου από τη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική γλώσσα το χρονικό διάστημα που θα διεξαχθούν και οι συνεντεύξεις.

 1. Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο του εξωφύλλου (αν έχει εκπονηθεί). Η πτυχιακή θα μοριοδοτηθεί μόνο αν έχει εκπονηθεί κατά τη διάρκεια προπτυχιακών σπουδών και αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών ή άλλων τίτλων σπουδών ΑΕΙ που έχει καταθέσει ο υποψήφιος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος και βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της πτυχιακής του εργασίας, μπορεί να υποβάλει έκθεση προόδου εκπόνησης του επιβλέποντα του (για το πρότυπο βλ. στο Παράρτημα της Πρόσκλησης). Οι υποψήφιοι που δηλώνουν ότι έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία καλούνται να την προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Το αντίγραφο θα τους επιστραφεί.

 1. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων ή επιστημονικά περιοδικά (με σύστημα κριτών) ή βιβλίων ή μονογραφιών του υποψηφίου (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά νοούνται οι φωτοτυπίες των περιεχομένων του τόμου πρακτικών ή του περιοδικού ή του συλλογικού τόμου κλπ. από τις οποίες αποδεικνύεται η συμμετοχή του υποψήφιου.
 2. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας νοούνται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που εκδίδονται από τον αντίστοιχο εργοδότη και δηλώνουν το αντικείμενο και τη διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου ή αντίστοιχες βεβαιώσεις του ΟΑΕΕ αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες.
 3. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών (άλλο πτυχίο ΑΕΙ, Δ.Μ.Σ., Δ.Δ.Σ.) (εάν υπάρχουν). (Οι κάτοχοι πτυχίων/διπλωμάτων από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17).
 4. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου ή αντίγραφο πιστοποιητικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από την «Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.» (Β΄ Επιπέδου) (εάν υπάρχουν).
 5. Αντίγραφα αποδεικτικών εθελοντικής εργασίας σχετικής με την εκπαίδευση (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά εθελοντικής εργασίας νοούνται βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά φορέων στους οποίους προσέφερε εθελοντικά την εργασία του ο υποψήφιος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι τρόποι απόδειξης της γλωσσομάθειας και της γνώσης χειρισμού Η/Υ, επικύρωσης τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (ξενόγλωσσων ή μη) αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.
 • Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής επιπέδου τουλάχιστον Γ1) μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου από τη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική γλώσσα το χρονικό διάστημα που θα διεξαχθούν και οι συνεντεύξεις.

Διαδικασία Επιλογής

Για την επιλογή των εισακτέων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών (βασικός τίτλος σπουδών, επαρκής γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1, η οποία αποδεικνύεται είτε με σχετικό αποδεικτικό είτε με γραπτή εξέταση τους στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου από τη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ., εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει αποδεικτικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1), αξιολογούνται και συνεκτιμώνται:

 1. Τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν κατά την αίτησή τους (σε ποσοστό 70%)
 2. Η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (σε ποσοστό 30%).

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Προσοχή: οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και όχι τηλεφωνικά.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής επιπέδου τουλάχιστον Γ1) μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου από τη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική γλώσσα, δια ζώσης στην έδρα του Τμήματος, το χρονικό διάστημα που θα διεξαχθούν και οι συνεντεύξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υποψήφιος/α θα πραγματοποιήσει και την προφορική συνέντευξη δια ζώσης στην έδρα του Τμήματος.

Facebook
Scroll to Top