Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Μάρτιος 2023 – Εξ Αποστάσεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΊΑΣ/ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ανακοινώνεται ότι οι απόφοιτοι/ες που κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στην τελετή ορκωμοσίας/καθομολόγησης των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 αλλά αδυνατούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην τελετή  για σοβαρούς λόγους, παρακαλούνται να αποστείλουν στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ του Τμήματος Rhodes_pms_nt@aegean.gr αίτηση για συμμετοχή σε τελετή καθομολόγησης με εξ αποστάσεως μέσα.

Η τελετή ορκωμοσίας/καθομολόγησης των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 με τη χρήση του συστήματος ZOOM (ή άλλου πληροφοριακού συστήματος).

Για τη συμμετοχή των αποφοίτων στην τελετή ορκωμοσίας/καθομολόγησης, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση
  • Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από 14 Μαρτίου 2023 έως 21 Μαρτίου 2023 στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ Τμήματος Rhodes_pms_nt@aegean.gr αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της πλατφόρμας e-gov (ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

Δηλώνω ότι:

  • επιθυμώ να συμμετέχω σε τελετή ορκωμοσίας/καθομολόγησης αποφοίτων με εξ αποστάσεως μέσα, λόγω αδυναμίας συμμετοχής με φυσική παρουσία στην προγραμματισμένη τελετή για σοβαρούς λόγους .……………… (π.χ. υγείας, προσωπικούς λόγους, κ.τ.λ.)
  • έλαβα γνώση της πολιτικής του ιδρύματος για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, που είναι ταυτόσημη με εκείνη που ισχύει για την από απόσταση εκπαιδευτική διαδικασία και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τη διέπουν
  • Η παρούσα δήλωση σε συνδυασμό με την παρουσία μου με τα εξ αποστάσεως μέσα στην τελετή καθομολόγησης ενέχει θέση της υπογραφής μου στο βιβλίο πτυχιούχων που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος
  • Δεν θα προβώ σε καταγραφή της τελετής καθομολόγησης με οποιοδήποτε μέσο.

Από τη Γραμματεία

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΔ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Facebook
Scroll to Top