Υποτροφίες και Παροχές

Υποτροφίες
Το Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι έχουν εξευρεθεί πόροι οικονομικής στήριξης του χορηγεί υποτροφίες ύψους 1.000 και 1.500 ευρώ σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες ως εξής:

  • Η υποτροφία των 1.000 ευρώ απονέμεται στον/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου του Δ.Μ.Ε. του αντίστοιχου έτους φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο.
  • Η υποτροφία των 1.500 ευρώ απονέμεται σε έναν/μία ή περισσότερους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά έτος με ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας του Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από κάποια πηγή για την υποστήριξη των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτητές και φοιτήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης.

Facebook
Scroll to Top