Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες  πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ες  επί πτυχίω φοιτητές/τριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριώνπου αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έχει συγκροτηθεί με απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος.

Για την επιλογή των ΜΦ που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ απαιτούνται:

  • Tίτλος σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Πολύ καλή γνώση (επιπέδου Γ1) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής), όπως αυτή πιστοποιείται από αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου στην Αγγλική γλώσσα, από τη γνωστική περιοχή του ΠΜΣ κατά τη διάρκεια των προφορικών συνεντεύξεων.

 

Για την επιλογή των ΜΦ που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, εκτός από τα παραπάνω προαπαιτούμενα, συνεκτιμώνται:

  • Τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν κατά την αίτησή τους (σε ποσοστό 70%)
  • Η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (σε ποσοστό 30%).
Facebook
Scroll to Top